Bouwbegeleiding

Het adviseren en begeleiden van het uitvoeringsproces

Wanneer de uitvoering van het gebouw/project start zal ter plaatse:

aangegeven moeten worden wat, waar en wanneer dient te gebeuren, zodanig dat de betreffende activiteiten conform de overeengekomen specificaties, contracten en bedrijfsvoorschriften gerealiseerd worden. Het doel van de technische begeleiding is om het bouwproces binnen de wet- en regelgeving en de planning zo soepel te laten verlopen.

Onderdelen bouwbegeleiding

Wij zorgen voor een goede uitvoering en begeleiding door:

 • Het voeren van besprekingen met de aannemer van het bestek en de andere partners in de bouw/het project. Zonodig worden door ons ook specifieke installatiebesprekingen gehouden, waarvan een verslag wordt gemaakt en verstuurd (via e-mail) naar alle belanghebbenden.
 • Actuele bedrijfsomstandigheden ter plekke en de realisatie van de contractueel overeengekomen wederzijds te leveren faciliteiten te bespreken en te controleren.
 • Het toezien op de tijdige en correcte beschikbaarheid van de binnen het team afgesproken diensten en installaties met bijbehorende hulpmiddelen om zodoende het bouwproces te bevorderen. Als er wederzijds wijzigingen optreden, wordt dit tijdig door ons gesignaleerd. Dit maakt het mogelijk om op adequate wijze actie te ondernemen zodat grote afwijkingen voorkomen worden.
 • Het ter studie nemen van de informatie voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals die door de aannemer van de werkzaamheden uit het bestek is uitgereikt. Hierbij worden systemen, tekeningen en (detail)berekeningen gecontroleerd.
 • Informatie over terzake geldende veiligheids- en milieuvoorschriften en het beoordelen van de praktische bruikbaarheid van deze informatie tijdens de uitvoering.
 • Het op afstand, maar wel ter plaatse aanwezig zijn voor het volgen van de in uitvoering zijnde werkzaamheden. Gevolgd wordt hierbij of de activiteiten planmatig, efficiënt en overeenkomstig opdrachten en contracten worden uitgevoerd en of de terzake geldende veiligheids- en milieuvoorschriften worden nageleefd. Indien nodig worden instructies gegeven of correcties aangebracht.
 • Het doen laten verzorgen van metingen en de controle van ons hierop. Het vastleggen van deze gegevens in rapporten en overzichten.
 • Het verrichten van een eindoplevering, het maken van een opleveringsprotocol, het zonodig nalopen van de restpunten en het definitief opleveren na de garantietermijn.
 • Het controleren van de gebruikshandleiding(en), garantiecertificaten, verklaringen en revisietekeningen.

Wij bieden een totaal programma van technische begeleiding en steun gedurende de uitvoering en oplevering van de installatie(s). Door het uitvoeren van onderzoek gedurende de uitvoering van de werkzaamheden wordt gewaarborgd dat de installatie(s) op de lange termijn rendabel zijn. Hierbij wordt gekeken naar belangrijke kwesties zoals:

 • productuitvoering,
 • levensduur materialen/apparatuur, en
 • de benodigde uren voor onderhoud gedurende de levensduur van het gebouw en/of de installaties.

Het bouwbegeleidingsprogramma omvat ook de technologieoverdacht, bestaande uit overdracht en opleiding van een of meerdere medewerkers van de gebruiker en/of afnemer.